تقویم آموزشی ای مت

تقویم آموزشی ای مت

 

عنوان

ترم بهار

ترم تابستان

ترم پاییز

ترم زمستان

ثبت نام ترم

20 اسفند تا 20 فروردین

25 خرداد تا 5 تیر

25 شهریور تا 5 مهر

از 25 آذر تا 5 دی

شروع ترم

25 فروردین

10 تیر

10 مهر

10 دی

پایان ترم

31 خرداد

20 شهریور

20 آذر

20 اسفند